Wedstrijdreglement

 • Iedere deelnemer neemt op eigen risico deel aan de wedstrijd. Deelnemer verklaart ervan op de hoogte te zijn, dat hij/zij bij het afleggen van het parcours de normale zorgvuldigheidseisen in acht dient te nemen. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Stichting Bokkenollen Griendtsveen en haar bestuursleden/vrijwilligers c.q. degenen die door de Stichting Bokkenollen Griendtsveen zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade – waaronder begrepen alle materiële of immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade – ontstaan bij of door de deelname aan de wedstrijd, uitgesloten.
 • Bij verschillende hindernissen is het verplicht om een paraaf te ontvangen, dit weet de scheidsrechter van desbetreffende hindernis, deze zal daar dan ook ten alle tijden vragen aan de coach om de wedstrijdkaart.
 • Het niet naleven van dit reglement en het niet juist nemen van de hindernissen levert bij desbetreffende hindernis geen paraaf op.
 • Bij een niet volledig gemerkte kaart, speelt men niet meer mee voor de prijs van het Wereldkampioenschap Bokkenollen of Limonollen.
 • Het bestuur is bevoegd om deelnemers die in beschonken toestand aan de start verschijnen uit de wedstrijd te nemen.
 • Ieder team is verplicht om vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Indien een team later vertrekt dan de aangegeven starttijd, dan telt de vertrektijd zoals aangegeven in het programma.
 • Bij hindernissen over het water waar sprake is van technische middelen zoals waterfietsen is het verplicht dat minimaal één van de deelnemers op of in het vaartuig de proef in zijn geheel aflegt. Gebeurt dit niet dan ontvangt het team daarvoor  strafseconden, dit word nader bepaald hoeveel dit is.
 • Als het onmogelijk blijkt het vaartuig nog te gebruiken bijvoorbeeld een hindernis die vol water is geraakt, dan dient deze wel meegenomen te worden naar het eind van de hindernis.
 • Bij elke hindernis zijn een of twee scheidsrechters aanwezig. Zij zien er op toe dat de hindernis op de juiste wijze genomen wordt.
 • Indien zich een kapot glas op het dienblad bevindt dient men dit direct door een scheidsrechter bij een hindernis te laten verwijderen.
 • Indien niet bij de hindernisbeschrijving is vermeld dat de coach mag assisteren, ontvangt het team strafseconden wanneer dat toch gebeurt, dit word nader bepaald hoeveel dit is.
 • Bij het Limonollen in de categorie 4 t/m 6 jaar mag de coach het blad overal dragen. In de categorie 7 t/m 9 jaar mag de coach assistentie verlenen bij het dragen van het blad op de hindernissen maar dragen de lopers tussen de diverse hindernissen het blad. Bij de bovenliggende categorieën dragen de jonge deelnemers zelf het blad.
 • De wedstrijdleiding bepaalt voor de deelnemers Limonollen per hindernis of de coach de deelnemers mag helpen.
 • Men is verplicht het aangegeven parcours te volgen, doet men dit niet dan volgt automatisch diskwalificatie.
 • Het parcours moet worden afgelegd op gewone schoenen of gymschoenen, schoenen met spikes of noppen zijn verboden.
 • Het is verplicht voor alle deelnemers om degelijk schoeisel te dragen tijdens de wedstrijd.
 • Indien een later gestart team gelijktijdig met een ander team bij een hindernis komt, heeft het later gestarte team voorrang. De desbetreffende scheidsrechter bepaald dit.
 • De tijd van binnenkomst van de laatste deelnemer is bepalend voor de eindtijd.
 • De behaalde eindtijd in combinatie met de afgewogen hoeveelheid bier en een complete kaart is bepalend voor de einduitslag. Indien een team gelijk eindigt met een ander team, dan bepaalt de hoeveelheid afgewogen bier de rangvolgorde.
 • Er kunnen op het evenemententerrein foto’s worden gemaakt. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor verslaglegging en publicatie op onze mediakanalen en externe media. Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties. Door het evenemententerrein te betreden stemt u hiermee in.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding/bestuur.