Wedstrijdreglement

 • Iedere deelnemer neemt op eigen risico deel aan de wedstrijd. Deelnemer verklaart ervan op de hoogte te zijn, dat hij/zij bij het afleggen van het parcours de normale zorgvuldigheidseisen in acht dient te nemen. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Stichting Bokkenollen Griendtsveen en haar bestuursleden/vrijwilligers c.q. degenen die door de Stichting Bokkenollen Griendtsveen zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade – waaronder begrepen alle materiële of immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade – ontstaan bij of door de deelname aan de wedstrijd, uitgesloten.
 • Het is verplicht om na elke hindernis de kaart te laten voorzien van een merkteken door de scheidsrechter.
 • Het niet naleven van dit reglement en het niet juist nemen van de hindernissen levert bij desbetreffende hindernis geen paraaf op.
 • Bij een niet volledig gemerkte kaart, dingt men niet mee naar het Wereldkampioenschap Bokkenollen of Limonollen.
 • Het bestuur is bevoegd om deelnemers die in beschonken toestand aan de start verschijnen uit de wedstrijd te nemen.
 • Ieder team is verplicht om vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Indien een team later vertrekt dan de aangegeven starttijd, dan telt de vertrektijd zoals aangegeven in het programma.
 • Bij hindernissen over het water waar sprake is van technische middelen zoals waterfietsen is het verplicht dat minimaal één van de deelnemers op of in het vaartuig de proef in zijn geheel aflegt. Gebeurt dit niet dan ontvangt het team daarvoor 30 strafseconden.
 • Als het onmogelijk blijkt het vaartuig nog te gebruiken bijvoorbeeld een hindernis die vol water is geraakt, dan dient deze wel meegenomen te worden naar het eind van de hindernis.
 • Bij elke hindernis zijn een of twee scheidsrechters aanwezig. Zij zien er op toe dat de hindernis op de juiste wijze genomen wordt.
 • Indien zich een kapot glas op het dienblad bevindt dient men dit direct door een scheidsrechter bij een hindernis te laten verwijderen.
 • Indien niet bij de hindernisbeschrijving is vermeld dat de coach mag assisteren, ontvangt het team 30 strafseconden wanneer dat toch gebeurt.
 • Bij het Limonollen in de categorie 4 t/m 6 jaar mag de coach het blad dragen. In de categorie 7 t/m 9 jaar mag de coach assistentie verlenen bij de hindernissen maar dragen de lopers tussen de diverse hindernissen het blad.
 • Men is verplicht het aangegeven parcours te volgen, doet men dit niet dan volgt automatisch diskwalificatie.
 • Het parcours moet worden afgelegd op gewone schoenen of gymschoenen, schoenen met spikes of noppen zijn verboden.
 • Indien een later gestart team gelijktijdig met een ander team bij een hindernis komt, heeft het later gestarte team voorrang.
 • De tijd van binnenkomst van degene die het blad draagt is bepalend voor de eindtijd.
 • De behaalde eindtijd in combinatie met de afgewogen hoeveelheid bier is bepalend voor de einduitslag. Indien een team gelijk eindigt me een ander team dan bepaalt de hoeveelheid afgewogen bier de rangvolgorde.
 • De wedstrijdleiding bepaalt voor de deelnemers Limonollen per hindernis of de coach de deelnemers mag helpen. Bij de jongste leeftijdscategorie kan het hel-pen ook bestaan uit het dragen van het dienblad.
 • Er kunnen op het evenemententerrein foto’s worden gemaakt. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor verslaglegging en publicatie op onze mediakanalen en externe media. Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties. Door het evenemententerrein te betreden stemt u hier-mee in.
 • Het is verplicht voor alle deelnemers om degelijk schoeisel te dragen tijdens de wedstrijd.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.